Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de vakhandelaar

Wij zijn Parcel Comfort, gevestigd in Pastoor de Bondtstraat 7, Hedel, Nederland.

KvK nummer:  83650075

BTW nummer: NL862946979B01

E-mail adres: contact@parcelcomfort.com

2. Definities

Parcel Comfort

Parcel Comfort, waarvan de gegevens hierboven bij 1 vermeld staan.

Klant (hierna aangeduid als ‘u’ of ‘Klant’)

Natuurlijke of rechtspersonen met wie Parcel Comfort een overeenkomst sluit of met wie Parcel Comfort onderhandelt over het sluiten van de overeenkomst.

Consument

Natuurlijke personen die handelen voor doeleinden buiten hun beroep, bedrijf of ambacht;

Product

Goederen of diensten, aangeboden door Parcel Comfort

3. Toepasselijkheid

3.1 De verkoopvoorwaarden van Parcel Comfort zijn van toepassing op elke offerte voor een product van Parcel Comfort aan de Klant.

3.2 Parcel Comfort levert uitsluitend in Nederland, België en Luxemburg. Bij bestellingen met een leveringsadres in een ander land dan hiervoor vermeld, behoudt Parcel Comfort zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

3.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u boven 18 jaar zijn en niet juridisch handelingsonbekwaam zijn en een geldig e-mailadres hebben. Indien Parcel Comfort ter ore komt dat een bestelling gedaan is door een minderjarige, behoudt Parcel Comfort zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

3.4 U bent als enige verantwoordelijk voor het recht om een pakketbrievenbus van Parcel Comfort op een specifieke locatie te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om te beoordelen of u zich in dit opzicht aan de voorschriften houdt.

3.5 Door een online bestelling op de website te plaatsen, accepteert u formeel de verkoopvoorwaarden van Parcel Comfort en het beleid voor gegevensbescherming van Parcel Comfort. U vindt deze op onze website.

4. Ons aanbod en uw bestelling

4.1 Parcel Comfort deelt in haar aanbod uitdrukkelijk mee, of dit een beperkte periode geldig is en of specifieke voorwaarden gelden, die anders zijn dan vastgesteld in deze verkoopvoorwaarden.

4.2 Parcel Comfort geeft een duidelijke, volledige en juiste beschrijving van de producten die aan u worden verkocht, evenals van de stappen in het leveringsproces van Parcel Comfort.

4.3 De koopovereenkomst tussen ons is aangegaan, zodra Parcel Comfort uw bestelling schriftelijk bevestigt. De bevestiging volgt nadat Parcel Comfort een goedkeuring heeft ontvangen van de uitgever van uw kaart. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet door Parcel Comfort geaccepteerd of verwerkt. Bij gebruik van de bankkaart van een andere kaarthouder bevestigt u dat u toestemming heeft om die bankkaart te gebruiken voor de aankoop bij Parcel Comfort en om er de betaling mee te verrichten. Indien de uitgever van uw kaart de goedkeuring van uw betaling aan Parcel Comfort zou weigeren, dan kan Parcel Comfort niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of het niet leveren van uw bestelling.

4.4 Parcel Comfort zorgt voor levering binnen 7 dagen van de producten die op voorraad zijn in het magazijn en die besteld zijn in Nederland, België en Luxemburg.

4.5 Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen in de gewenste kleur en gewenste opties. Vervolgens geeft u uw contactgegevens en factuurgegevens op. Door op de knop “plaats bestelling” te drukken, accepteert u de voorwaarden van Parcel Comfort. Als u deze stappen heeft doorlopen, wordt uw bestelling definitief.

5. Recht op herroeping

5.1 Als u een consument bent, dan heeft u het recht om uw aankoop te annuleren en de bestelling zonder opgave van redenen en zonder extra kosten (afgezien van de kosten voor retourzending) terug te zenden. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de montage service als de uitvoering hiervan is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

5.2 De herroepingsperiode verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangeduid, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien de goederen in meerdere partijen of delen worden geleverd, verstrijkt de herroepingsperiode 14 dagen na de dag waarop u de laatste partij of het laatste deel fysiek in ontvangst neemt.

5.3 Houd er rekening mee dat u geen recht op herroeping kunt uitoefenen in het geval van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn. De consument behoudt zijn herroepingsrecht en kan de pakketontvanger van Parcel Comfort retourneren, ook indien de pakketontvanger reeds door Parcel Comfort (of een partner) gemonteerd werd. Parcelhome dient de consument echter enkel de aankoopprijs van de pakketontvanger en de verzendkosten terugbetalen, maar niet de kost van de installatie.

5.4 U dient de goederen zonder onnodige vertraging terug te sturen of aan Parcel Comfort over te dragen. De consument beschikt, van zodra hij Parcel Comfort heeft gemeld dat hij de overeenkomst wil herroepen, over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen terug te sturen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

5.5 U bent aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren ervan en/of het monteren. Parcel Comfort mag een schadevergoeding van de consument eisen, die overeenstemt met de werkelijke waardevermindering die de goederen ingevolge die montage ondergaan heeft.

5.6 Indien u de goederen naar Parcel Comfort terugstuurt, kan Parcel Comfort terugbetaling weigeren totdat zij de teruggezonden goederen ontvangen heeft of totdat u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

5.7 Parcel Comfort dient u uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij de door u teruggezonden goederen hebben ontvangen heeft, terug te betalen. Indien Parcel Comfort aanbiedt om de goederen zelf af te halen, wordt u binnen 14 dagen terugbetaald, vanaf de dag waarop u Parcel Comfort meegedeeld heeft dat u de koopovereenkomst annuleert.

5.8 Parcel Comfort dient dezelfde betalingsmethode te gebruiken als door u gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u nadrukkelijk anders overeengekomen bent, en op voorwaarde dat u geen extra kosten voor een dergelijke terugbetaling verschuldigd bent. Parcel Comfort vergoedt de bijkomende kosten niet indien u uitdrukkelijk een levering gekozen heeft, die niet de goedkoopste standaard levering is, die Parcel Comfort aanbiedt.

5.9 U dient de bestelling en de verpakking gedurende de eerste 30 dagen na levering uiterst zorgvuldig te hanteren. Als consument bent u aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen. Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u het product slechts op dezelfde manier te hanteren en te inspecteren, zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

5.10 Om gebruik te maken van uw recht op annulatie kunt u het formulier in bijlage invullen (of een gelijkluidende ondubbelzinnige mededeling doen) en deze per post of e-mail verzenden, zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld. Wij zenden u een bevestiging van uw annulatie.

6. Prijs

6.1 De toepasbare prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip waarop de koopovereenkomst aangegaan is. Tijdens de periode die Parcel Comfort in zijn aanbod vermeldt, veranderen de prijzen van Parcel Comfort niet; prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van belastingpercentages zijn hierop een uitzondering.

6.2 Tenzij anders voorzien, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en alle overige belastingen, en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van de leveringswijze en het land van levering.

6.3 Parcel Comfort informeert u altijd over de totale prijs voordat u doorgaat naar uw bestelling.

7. Betaling

7.1 Wij accepteren alleen betaling vooraf via onze website via de betalingswijzen, vermeld op onze website (zie art. 4 hierboven).

7.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens slechts via encryptie met SSL-technologie verzonden. Voor betalingen met SSL is geen speciale software vereist.

8. Garantie

8.1. Als consument heb je een wettelijke garantie van twee jaar op de goederen die je bij Parcel Comfort hebt gekocht. Raadpleeg het garantiegedeelte op de website.

9. Levering en uitvoering

9.1 Alle producten worden geleverd op het adres dat u aan Parcel Comfort als afleveradres heeft opgegeven.

9.2 De door Parcel Comfort opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden die op het moment van het aangaan van de overeenkomst voor Parcel Comfort golden.

9.3 Tenzij partijen een andere levertijd overeengekomen zijn, dient Parcel Comfort de goederen fysiek te leveren aan de consument zonder onnodige vertraging. Parcel Comfort zorgt voor levering binnen zeven dagen van de producten die op voorraad zijn in het magazijn en die besteld zijn in Nederland, België en Luxemburg. U dient tijdens levering en/of montage thuis te zijn zodat u kunt tekenen voor ontvangst.

9.4 Indien Parcel Comfort niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de goederen te leveren op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de tijdslimiet, dient u Parcel Comfort te vragen om de levering te doen binnen een bijkomende, aan de omstandigheden aangepaste periode. Niets hierin belet u van uw wettelijke herroepingsrecht zoals hierboven uiteengezet.

9.5  Het leveringsproces is als volgt: (1) u wordt gecontacteerd om een ​​afspraak te maken en (2) de pakketontvanger wordt afgeleverd en / of gemonteerd op de door u aangegeven plaats.

10. Overmacht

10.1 Indien Parcel Comfort door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens de situatie van overmacht.

10.2 Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van Parcel Comfort vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dergelijke gevallen omvatten onder andere stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle content die wij u ter beschikking stellen via onze website en alle overige communicatiemiddelen, inclusief afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.

11.2 U mag geen enkel deel van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze bepalingen of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door onze producten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.

12.2 In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals schade als gevolg van een ongeval, derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade zoals reputatieschade.

12.3 De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea’s geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.

12.4 Indien Parcel Comfort ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van Parcel Comfort in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende Parcel Comfort-producten of tot de bedragen die werkelijk aan Parcel Comfort worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.

13. Klachten

13.1 Indien u klachten over producten van Parcel Comfort heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld staat.

13.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.

14. Slotbepalingen

14.1 Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.

14.2 Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is.

 

Bijlage – Modelformulier voor annulering

“MODELFORMULIER VOOR ANNULERING”

(vul dit formulier in en zend het alleen terug indien u de overeenkomst wilt annuleren) – Aan Parcel Comfort, Pastoor de Bondtstraat 7, 5321VJ, Hedel, Nederland     E-mail: contact@parcelcomfort.com

Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/van het leveren van de volgende dienstverlening (*),

– Besteld op (*)/ontvangen op (*),

– Naam consument(en),

– Adres consument(en),

– Handtekening(en) consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingezonden),

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.